Kodukord


 EAKATE HOOLDEKODU KODUKORD

Elades  eakate hooldekodus tuleb suhtuda lugupidavalt teistesse klientidesse , töötajatesse ja külalistesse.

Käesolevat kodukorda järgivad kõik hooldekodu töötajad, kliendid ja külalised.

Kõikide klientide huvides palume Teid kinni pidada järgmistest punktidest:

1. Uute klientide vastuvõtmise kord

Vastuvõtmiseks vajalike dokumentide loetelu:

1.1 kliendi või tema esindaja avaldus;

1.2 perearsti tõend kliendi tervisliku seisundi kohta milles märgitakse ära somaatiliste esinemine ja nakkushaiguste mitte esinemine.  Kopsuröntgen, välistamaks kopsutuberkuloosi;

1.3 koopia kliendi isikut tõendavast dokumendist.

Kliendi saabumine hooldekodusse

1.4 hooldekodusse saabumisel esitab klient või tema esindaja vajalikud dokumendid töötajale.

1.5 Enne tuppa sisse kolimist vaadatakse koos kliendi/tema esindajaga  üle tuba ja toa juurde kuuluv inventar  ning koostatakse vastav akt (üleandmise – vastuvõtmise akt).

1.6 koos töötaja, kliendi ja või tema esindajaga koostatakse kliendile hooldusplaan .

2. Üldised käitumisreeglid, kord ja ohutus

2.1 Hoodekodu kliendid, töötajad ja külalised suhtuvad üksteisesse viisakalt ja lugupidavalt. Keelatud on ropendamine, füüsiline vägivald, sõimamine, norimine ja muud tegevused, mis alavääristavad või solvavad teisi kliente, töötajaid ja külalisi ning rikuvad korda ja rahu hooldekodus.

2.2 Kõrvalistel isikutel (v.a. klientide lähedased) on ilma hooldekodu juhataja loata keelatud viibida hooldekodu ühisruumides ja tubades.

2.3 Hooldekodu ruumides on ilma vastava loata keelatud fimimine ja pildistamine, samuti hooldekodu tegevuse ja klientidega seonduva konfidentsiaalse info väljastamine kolmandatele isikutele.

2.4 Iga hooldekodu klient, töötaja ja külaline on kohustatud hoidma hooldekodu ruume, vara, inventari ja neile kasutamiseks antud esemeid ning mööblit. Hoidma puhtust ja korda hooldekodu ruumides ja territooriumil.

2.5 Hooldekodule kuuluva inventari viimine ühest toast teise ilma juhataja loata pole lubatud.

2.6 Tubade vahetamine omavahel ilma juhataja loata pole lubatud.

2.7 Lemmikloomade pidamine ja nende toomine hooldekodusse on keelatud.

2.8 Hooldekodu ruumides on suitsetamine, alkohoolsete jookide kurtarvitamine keelatud.

2.9 Keelatud on külm- ja tulirelvade omamine, hoidmine ja hooldekodusse toomine (Sotsiaalministri kk. Nr. 82 30.05.2002)

2.10 Hooldekodus on keelatud kasutada lahtist tuld ilma järelvalveta. Järgida tuleb tuleohutus eeskirju.

2.11  Hügieeniliste põhjustel ei tohi toas hoida riknevaid toiduaineid. Nende hoimiseks on külmkapid mis asuvad köögis.

2.12  Külastajad on hooldekodus oodatud ajavahemikul 10.00-21.00. Külalised ööbida hooldekodus ei saa.

2.13  Omavalitsuste esindajad, ajakirjanikud ja teised ametiisikud võivad külastada hooldekodu eelneval kokkuleppel hooldekodu juhatajaga.

2.14  Hooldekodu töötajad vastutavad nende kätte usaldatud võtmete säilimise ja sihipärase kasutamise eest. Võtmete kaotamisest tuleb teavitada hooldekodu juhatajat ja uute võtmete valmistamisega seotud kulud tasub töötaja.

2.15 Töötajal ei ole lubatud jätta kliente järelvalveta. Töötaja ei lahku töökohalt enne teise töötaja tööle saabumist ja olulise kliendiinfo edastamist. Tööle saabunud töötaja kontrollib saadud infot vaatluse ja klientidelt saadud tagasiside põhjal.

3.Klientide õigused

Hooldekodu klientidel on õigus:

3.1 Pöörduda alati oma probleemidega hooldekodu töötajate poole.

3.2 Suhelda oma sugulaste, tuttavate ja teiste hooldekodu klientidega.

3.3  Võtta vastu külalisi iga päev külastamiseks ettenähtud ajal.

3.4  Osaleda kõikides hooldekodus korraldatavatel ühisüritustel.

3.6  Teha ettepanekuid hooldusteenuse paremaks korraldamiseks.

3.7  Omada isiklikke riideid, raadiot, televiisorit ja poolte kokkuleppel mööblit.

4. Öörahu

Kõikide klientide huvides tuleb järgida öörahu ajavahemikul

kella 23.00- 7.00

5. Toitlustamine

Hooldekodu klientide toitlustamine toimub selleks ettenähtud ühises ruumis 4 korda päevas

6. Hooldekodust lahkumine

Igal kliendil on õigus hooldekodust ajutiselt või alaliselt  lahkuda kui tema hooldus on tagatud